Polityka Prywatności Masil

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO MASIL.BHPSOFT.PL

 

1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.masil.bhpsoft.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Karol Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MASIL OUTSOURCING KAROL MAZUR” ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: Strzegomska 42B, lok. 6.16, 53-611 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941131750, REGON: 931963663, adres e-mail: biuro@masil.pl, zwany dalej Administratorem Danych Osobowych.

2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@masil.pl lub w formie pisemnej na adres Masil Outsourcing, Strzegomska 42B, lok. 6.16, 53-611 Wrocław. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, NIP – przetwarzane są w celu umożliwienia założenia i prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika.

b) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, NIP – dane przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy.

c) imię i nazwisko, adres e-mail – dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie udzielenia odpowiedzi na dane pytanie lub pytania.

d) adres e-mail – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie zgody użytkownika (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO), który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera (w tym otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych). W powyższym zakresie dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.

e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane przetwarzane są przez czas wskazany w Polityce Plików Cookies.

f) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

4. Dane osobowe wskazane w pkt poprzednim mogą być przetwarzane przez czas dłuższy niż wskazano w tym punkcie, jeśli:

5. Każda osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są użytkownicy tj. osoby, których dane dotyczą.

7. W stosunku do danych osobowych osób szkolonych (tj. osób, które nie wykupiły samodzielnie szkolenia i odbywają szkolenie w ramach konta użytkownika - przedsiębiorcy) Karol Mazur prowadzący działalność pod firmą MASIL OUTSOURCING KAROL MAZUR przetwarza je na podstawie umowy powierzenia zawartej z użytkownikiem, który wykupuje szkolenia dla swoich pracowników/współpracowników. Umowa powierzenia stanowi integralną część Regulaminu. Na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzane będą dane w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, w celu przeprowadzenia szkolenia i wystawienia certyfikatów. Umowa powierzenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” lub innych łącz serwisów społecznościowych do kont Administratora w social media, między Administratorem niniejszego Serwisu internetowego, a administratorem zewnętrznej witryny występuje relacja współadministracji. Współadministracja ogranicza się wyłącznie do danych w zakresie niezbędnym do operacji związanych z funkcjonowaniem danego przycisku. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za polityki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych innych podmiotów i organizacji czy dostawców serwisów społecznościowych. Nasi Współadministratorzy w obrębie niniejszego Serwisu internetowego to:

9. Co do zasady dane nie są przekazywane do Państw trzecich, ponieważ dane przetwarzane na skutek stosowania narzędzi Google Ireland Ltd. (Google Analytics) przetwarzane są na serwerach irlandzkich. Niemniej podmiot dostarczający te narzędzia może zostać zobowiązany do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na niego przez przepisy prawa. Powyższe dotyczy wyłącznie przetwarzania danych w postaci plików cookies na skutek stosowania narzędzi od Google Ireland Ltd.

10. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:

12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów RODO.

13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:

14. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.

15. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

16. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://masil.bhpsoft.pl/polityka-cookies

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.