Regulamin Masil

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MASIL.BHPSOFT.PL

 

§ 1. DEFINICJE:

 

1) Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: masil.bhpsoft.pl, prowadzony przez Usługodawcę,

2) Regulamin –regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) Usługodawca - Karol Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MASIL OUTSOURCING KAROL MAZUR” ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: Strzegomska 42B, lok. 6.16, 53-611 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8941131750, REGON: 931963663, adres korespondencyjny: Masil Outsourcing Strzegomska 42B, lok. 6.16, 53-611 Wrocław adres e-mail: biuro@masil.pl , nr telefonu 506 144 625.

4) Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego.

5) Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą Umowę lub korzystająca z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

6) Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający z Usługodawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną,

7) Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,

8) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji,

9) Formularz Zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta.

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy z Usługodawcą.

11) Umowa - umowa o dostarczenie Treści i Usług cyfrowych, zawierana pomiędzy Usługodawcą i Klientem na odległość, za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim. Przedmiotem Umowy jest szkolenie/kurs, w ramach którego Klient otrzymuje Treści cyfrowe w postaci materiałów szkoleniowych oraz dostęp do Usług cyfrowych w postaci możliwości zdania egzaminu.

12) Koszyk – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru produktu Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego poszczególnych elementów,

13) Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca oferuje Treści cyfrowe w postaci materiałów szkoleniowych, będących częścią szkolenia lub kursu.

14) Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca na:

W ramach Umowy, Usługodawca za pośrednictwem serwisu zapewnia Usługi cyfrowe w postaci możliwości zdanie egzaminu kończącego dane szkolenie lub kurs.

15) Dowód Zakupu – faktura elektroniczna wystawiana przez Usługodawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy, przesyłana Klientowi drogą mailową po dokonaniu Zamówienia,

16) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane produkty (kursy, szkolenia), które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta,

17) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym.

18) Materiały – zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy, kody źródłowe) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczone w Serwisie internetowym i będące własnością Usługodawcy lub użyte przez Usługodawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.

19) Materiały szkoleniowe – materiały szkoleniowe dostarczane Klientowi drogą elektroniczną w ramach Umowy. Materiały szkoleniowe są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub Użytych przez Usługodawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej.

20) Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych,

21) Umowa powierzenia – umowa zawierana przez Klienta, który jest Przedsiębiorcą z Usługodawcą, w ramach której Klient powierza Usługodawcy dane osobowe swoich pracowników/współpracowników, dla których szkolenie zostało wykupione. Umowa powierzenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

22) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w § 9 Regulaminu,

23) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

24) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego, w tym sposoby i warunki zawarcia Umowy.

2. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje Klientom możliwość wykupienia szkoleń o wybranej tematyce. Za pośrednictwem Serwisu Klient może:

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach szkoleniowych i kursach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy, mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu, świadczone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Wszystkie produkty (szkolenia i kursy) dostępne w Serwisie internetowym odpowiadają wymogom w zakresie opisu, jakości, rodzaju, ilości, kompletności, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji.

6. Usługodawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.

7. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Usługodawcę.

8. W przypadku informowania o obniżeniu ceny usługi lub produktu obok informacji o obniżonej cenie Usługodawca uwidacznia również informację o najniższej cenie tej usługi/produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana usługa/produkt oferowana jest w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o jej najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania jej do dnia wprowadzenia obniżki.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

10. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec Klienta, o którym mowa powyżej nie stosuje się art. 558§1 zdanie drugie oraz art. 563 oraz art.567 § 2 Kodeksu cywilnego.

11. Do skutecznego korzystania z Serwisu internetowego niezbędne jest urządzenie (komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie mobilne) oraz aktualna przeglądarka stron internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub inne), klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, stabilne łącze, a także aktywne konto wybranej poczty elektronicznej e-mail.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.

2. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:

3. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.

4. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.

5. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

6. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym oraz Materiałów szkoleniowych udostępnionych w ramach Umowy, bez pisemnej zgody Usługodawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów lub Materiałów szkoleniowych, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów lub Materiałów szkoleniowych w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.

8. Klient ponosi wobec Usługodawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:

9. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Usługodawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.

 

§ 4. ZAŁOŻENIE KONTA

 

1. Założenie przez Klienta Konta wymaga wypełnienia Formularza Rejestracji oraz kliknięcia dedykowanego przycisku. Następnie Klient otrzyma na podany w Formularzu Rejestracji adres e- mail link aktywacyjny, który należy kliknąć, aby rejestracja została pomyślnie zakończona.

2. Podczas rejestracji Klient samodzielnie ustala hasło.

3. Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Konto w Serwisie internetowym jest założone na czas nieokreślony i jego posiadanie nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta względem Usługodawcy.

4. Konto może zostać w każdym momencie usunięte. W celu usunięcia Konta, Klient powinien zgłosić żądanie usunięcia, kontaktując się z Usługodawcą drogą e-mailową, na adres: biuro@masil.pl .

 

§ 5. ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1. Klient może złożyć Zamówienie:

2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

3. Umowę między Usługodawcą, a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym.

4. Zamówienia złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00, jak i również w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego.

5. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 h od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, z uwzględnieniem pkt 6 niniejszego paragrafu.

6. Czas realizacji Zamówienia, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient - pomimo wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 7 Regulaminu.

 

§ 6. PŁATNOŚCI

 

1. W związku z realizacją Zamówień oraz Umów, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie według cen dostępnych w Serwisie internetowym i obowiązujących w momencie składania Zamówienia.

2. Usługodawca nie stosuje profilowania cen wobec Klientów.

3. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.

4. O całkowitej cenie Zamówienia, Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia.

5. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu, przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie e-faktury na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia.

6. Klient może podczas składania Zamówienia – wedle swojego uznania – wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione produkty:

7. Jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 3 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca może wezwać Klienta do dokonania płatności w terminie nie krótszym niż 3 dni. W razie niezastosowania się do wezwania we wskazanym terminie, Usługodawca może anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.

8. W razie opóźnienia w płatności przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, Usługodawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz koszty odzyskiwania należności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

9. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu internetowego, o których mowa w pkt 6 lit. c niniejszego paragrafu, obsługiwane są za pośrednictwem platformy Blue Media, obsługiwanej przez Blue Media S.A. wpisanej jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w UKNF pod numerem: IP17/2013.
 

 

§ 7. DOSTARCZENIE I UPRAWNIENIA KLIENTA ZWIĄZANE Z BRAKIEM DOSTARCZENIA

 

TREŚCI LUB USŁUG CYFROWYCH

1. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową uznaje się za dostarczoną w przypadku:

2. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Zamówienia (w całości lub w części), Klient wzywa go do dostarczenia Treści cyfrowe lub Usługi Cyfrowej. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy przedmiotowego Zamówienia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy.

3. Klient ma również prawo do odstąpienia od Zamówienia bez uprzedniego wezwania do ich dostarczenia, jeżeli:

4. Przepisów niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu.

 

§ 8. REKLAMACJA

 

1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu, w razie braku zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej istniał w chwili jej dostarczenia. Treść cyfrowa/Usługa cyfrowa jest zgodna z Umową w przypadkach wskazanych w art. 43k ust. 1 i 2 Ustawy.

2. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Klient może zażądać doprowadzenia do zgodności z Umową. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia, opis niezgodności oraz żądanie Klienta. Klient zobowiązany jest również do przekazania oryginału lub kopii Dowodu Zakupu albo innego dowodu potwierdzającego dokonanie zakupu reklamowanej Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli Klient najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej.

4. Reklamacje należy składać:

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku nieudzielenia informacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację.

6. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści/Usług zgodnych z umową.

7. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

8. Jeżeli Treść cyfrowa/ Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

9. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej/Usługo cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej/Usług cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść/Usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z Umową.

10. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

11. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługi cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak ich zgodności z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, o której mowa w art. 43k Ustawy jest istotny.

12. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową, tylko jeżeli Umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie dokonuje zmian Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

14. Jeżeli zmiana, o której mowa w punkcie poprzedzającym, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca poinformuje Klienta o przysługujących mu prawie wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany.

15. Uprawnienie Klienta wynikające z punktu poprzedzającego nie znajdzie zastosowania, jeżeli Usługodawca zapewnił Klientowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w stanie niezmienionym.

16. Jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) Klient został należycie poinformowany o konsekwencjach niezainstalowania aktualizacji,

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.

17. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Przedsiębiorcy (z wyłączeniem Przedsiębiorcy, o którym mowa w §2 pkt. 10 Regulaminu). Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową, jest wobec tych Klientów zostaje całkowicie wyłączona.

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu, przysługuje prawo odstąpienia od umowy jako umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w art. 38 Ustawy (wyłączenie odnosi się do Umowy, której przedmiotem jest kurs lub szkolenie, o czym mowa w pkt 6 poniżej).

2. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wymaga złożenia przez Klienta we wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy:

 

3. W celu ułatwienia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Usługodawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Usługodawca zwraca Klientowi cenę uiszczoną przez Klienta, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.

5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zawieraniu Umowy, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.

6. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje w przypadku Umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust.

7. Ustawy. Niniejszy punkt dotyczy Umów, w ramach których Klient wykupił szkolenie lub kurs.

8. Szczegóły dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy - jako umowy zawartej na odległość - określają przepisy Ustawy.

9. W przypadku Klientów - Przedsiębiorców (innych niż tych, o których mowa w § 2 pkt 10 Regulaminu) prawo odstąpienia od Umowy jest całkowicie wyłączone w każdym przypadku.

 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.

2. Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.

4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce Plików Cookies.

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników/współpracowników Klienta będącego Przedsiębiorcą, dla których Klient wykupił szkolenie/kurs, dochodzi do powierzenia danych osobowych tych osób w celu umożliwienia im odbycia kursu i zdania egzaminu. Karol Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MASIL OUTSOURCING KAROL MAZUR” występuje w tym zakresie jako podmiot przetwarzający. Dane osobowe pracowników/współpracowników odbywających kurs przetwarzane są w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, dane te przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania Umowy. Umowa powierzenia zawierana jest w momencie zawarcia Umowy. Umowa powierzenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by takie ograniczenia i przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia, chyba że wprowadzenie zmian jest konieczne dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w niniejszym Regulaminie, powinien zaniechać z dalszego korzystania z Serwisu.

3. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody - rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.

4. Klient będący Konsumentem może:

5. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Usługodawcy (tj. sąd we Wrocławiu), a w przypadku Klienta będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 31.07.2023 r.